Thủ Tục Chia, Tách Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý nội bộ công ty. Do đó, doanh nghiệp cần phải có biện pháp để khắc phục tình trạng trên. Chia, tách doanh nghiệp là hai trong những cách tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp, giúp cho việc quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để doanh nghiệp nắm rõ về các thủ tục chia, tách doanh nghiệp, LTS LAW xin đưa ra một số nội dung pháp lý liên quan đến vấn đề chia, tách doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014.

i. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP

Đối tượng doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 192 và Điều 193 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì chỉ có Công ty cổ phần và Công ty TNHH mới có quyền thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp.

Chia doanh nghiệp: là Công ty cổ phần, Công ty TNHH chia thành một hoặc một số công ty mới. Sau khi các Công ty mới được thành lập thì chấm dứt hoạt động của Công ty cũ (Công ty bị chia). Quyền và nghĩa vụ của Công ty bị chia được chuyển từ Công ty bị chia sang cho các Công ty mới.

Tách doanh nghiệp: là Công ty cổ phần, Công ty TNHH tách một phần tài sản, vốn góp để thành lập một hoặc số Công ty mới. Công ty cũ (Công ty bị tách) vẫn hoạt động bình thường sau khi Công ty mới được thành lập.

ii. PHƯƠNG THỨC CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP

Phương thức chia doanh nghiệp

– Chia một phần: Chỉ chia một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các Công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong Công ty bị chia và tương ứng với giá trị tài sản cho Công ty mới.

– Chia toàn bộ: Chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

– Kết hơp cả hai phương thức ở trên.

Phương thức tách doanh nghiệp

– Tách một phần: là chỉ chia một phần vốn góp hoặc cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các Công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong Công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho Công ty mới.

– Tách toàn bộ: là chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các Công ty mới.

– Kết hợp cả hai phương thức ở trên.

iii. THỦ TỤC CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cần chia/tách phải tổ chức cuộc hợp và thông báo về quyết định chia/tách doanh nghiệp.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết chia/tách, thì Công ty phải gửi bản nghị quyết đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu Công ty hoặc các cổ đông của Công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chia/tách doanh nghiệp.

Hồ sơ chia/tách doanh nghiệp bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo điều lệ Công ty;
  • Danh sách thành viên Công ty, cổ đông sáng lập (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần);
  • Nghị quyết chia/tách doanh nghiệp;
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc chia/tách doanh nghiệp;
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của Công ty bị tách.

Bước 4: Nộp hồ sơ và trả kết quả

–  Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ chia, tách doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi hoặc bổ sung nếu cần.

–  Sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

–  Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng chấm dứt hoạt động của
Công ty cũ trên Cổng thông tin quốc gia nếu đó là trường hợp chia doanh nghiệp.

–  Công ty mới khắc dấu và thông báo mẫu con dấu.

Lưu ý:

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, Công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Đối với chia doanh nghiệp thì Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty mới được cấp giấy chứng đăng ký doanh nghiệp. Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các Công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng pháp lý của Công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty mới.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW