Thủ Tục Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

Tóm tắt nội dung

i. quy định chung

Theo quy định pháp luật Việt Nam, người lao động nước ngoài đã được Sở Lao động Thương binh Xã hội cấp Giấy phép lao động/ Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động có thể có thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Thẻ tạm trú được cấp cho người lao động nước ngoài sẽ căn cứ dựa trên tổ chức bảo lãnh, thời hạn giấy phép lao động và thời hạn hiệu lực hộ chiếu.

Thẻ tạm trú người lao động nước ngoài gồm có hai loại:

–   Thẻ tạm trú cấp cho người lao động có Giấy phép lao động

–   Thẻ tạm trú cấp cho người lao động có giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Để được cấp thẻ tạm trú người nước ngoài còn phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật Việt Nam.

ii. Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

–  Người lao động nước ngoài phải có ký hiệu thị thực phù hợp mục đích để xem xét cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam, gồm:

LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;

LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động;

DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

–  Người lao động phải được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp một trong các Giấy phép sau:

Giấy phép lao động;

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

–  Người lao động nước ngoài phải đăng ký tạm trú tại địa phương theo đúng quy định pháp luật;

–  Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị cấp thẻ tạm trú.

iii. Thời hạn thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Kể từ 01/07/2020, Luật sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực, thời hạn các thẻ tạm trú cấp cho người lao động nước ngoài sẽ có hiệu lực tối đa 2 năm và phụ thuộc vào thời hạn Giấy phép lao động/ Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

iii. hồ sơ cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài gồm:

+  Đơn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu NA6 đối với cơ quan, tổ chức, NA7 đối với cá nhân);

+  Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

+  Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức;

+  Xác nhận tạm trú do Công an địa phương cấp;

+  Hộ chiếu bản gốc kèm Thị thực có ký hiệu tương ứng;

+  Giấy phép lao động/ Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động;

+  Ảnh 3x4cm, phông nền trắng;

iv. trình tự thủ tục

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài phải nộp 1 bộ hồ sơ đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.

Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

v. lệ phí cấp thẻ tạm trú

STT

Thời hạn thẻ tạm trú

Lệ phí

a Có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm 145 USD/thẻ
b Có thời hạn từ 02 năm đến 05 năm 155 USD/thẻ