Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tóm tắt nội dung

I. điều kiện cấp giấy phép kinh doanh

1.   Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

2.   Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
 • Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

3.   Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

ii. trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

Bước 1: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Công Thương nơi công ty có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng). Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)
 • Bản giải trình có nội dung về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tài chính và Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có)
 • Giấy ủy quyền cho LTS LAW thực hiện thủ tục

Bước 2: Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 Nghị định này.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh.

iii. kết quả

Giấy phép kinh doanh Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

iv. cơ sở pháp lý

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW