Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

i. trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

ii. trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ

Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài thì phải đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ. Ngoài các tài liệu như đăng kí chủ trương đầu tư của Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cần có thêm các tài liệu sau:

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

iii. cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu/ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

3. Đề xuất dự án đầu tư;

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

8. Bản sao Hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở Công ty và các tài liệu có liên quan

9. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW đi nộp hồ sơ

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 10 làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW