Quy tắc đạo đức của LTS LAW

Trên cơ sở tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã được Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên của LTS LAW thông qua, hiện nay, LTS LAW đang tích cực xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Conduct) của Công ty. Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ gồm các hướng dẫn cụ thể và chi tiết định hướng mọi hoạt động của các nhân viên và đội ngũ lãnh đạo trong Công ty.

Leave a Reply