Quản lý thực hiện hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) (phần 2)

Tóm tắt nội dung

i. Quản lý công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Công tác khảo sát xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định tại Mục 1 Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quản lý công tác thiết kế xây dựng

a) Công việc thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định về thiết kế được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương III Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Mục 1 Chương III Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan.

b) Quản lý thẩm định, thẩm tra, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng:

–  Thiết kế do bên nhận thầu lập phải được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định tại Điều 24, 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

–  Bên nhận thầu có thể lập thiết kế cho từng phần, bộ phận của công trình phù hợp với các giai đoạn kỹ thuật để trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng, Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

–  Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trừ nội dung quy định tại khoản 7 Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (viết tắt là Thông tư số 18/2016/TT-BXD); quy định của pháp luật có liên quan.

–  Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng có thể được thực hiện đối với từng phần, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình, dự án.

ii. Quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Trước khi tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ cho hợp đồng EPC bên nhận thầu phải tiến hành lập các yêu cầu để trình bên giao thầu cho ý kiến chấp thuận trước khi tiến hành mua sắm nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Việc chấp thuận của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm của bên nhận thầu đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC.

2. Bên nhận thầu có thể tiến hành mua sắm trực tiếp hoặc thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC. Trường hợp thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị, thì nhà thầu phải thỏa thuận và thống nhất với bên giao thầu các yêu cầu đối với nhà thầu phụ cung cấp vật tư, thiết bị trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu phụ nhưng không được làm thay đổi yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, công nghệ trong hợp đồng EPC đã ký.

iii. Quản lý công tác thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

1. Bên nhận thầu chỉ được tiến hành thi công xây dựng công trình khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Thông tư số 18/2016/TT-BXD; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan, như: phần thiết kế của công trình chuẩn bị thi công đã được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo đúng quy định; đã có giấy phép xây dựng cho phần công trình chuẩn bị thi công xây dựng, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Việc quản lý công tác thi công xây dựng công trình của hợp đồng phải phù hợp với các quy định tại Chương IV Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Quản lý công tác lựa chọn nhà thầu phụ: Việc lựa chọn nhà thầu phụ phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

4. Những nội dung về quản lý công tác thi công xây dựng công trình chưa được quy định trong Thông tư này, các chủ thể căn cứ vào quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình để thực hiện cho phù hợp.

iv. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng EPC thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

Khi ký kết hợp đồng EPC các bên thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, trong đó cần thể hiện các mốc hoàn thành các công việc chính như: mốc hoàn thành các giai đoạn thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công các hạng mục chủ yếu, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tiến độ thực hiện dự án.

Xem thêm các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng xây dựng:

Các loại hợp đồng xây dựng;

Một số vấn đề chung về hợp đồng xây dựng (phần 1);

Một số vấn đề chung về hợp đồng xây dựng (phần 2);

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW