Điều Chỉnh Giấy Phép Kinh Doanh Của Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Tóm tắt nội dung

I. nội dung điều chỉnh

Giấy phép kinh doanh được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 như sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;
 • Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;
 • Hàng hóa phân phối;
 • Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Các nội dung khác.

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH

–   Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018).

–     Trường hợp thay đổi nội dung: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh.

–   Trường hợp thay đổi nội dung: Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập; Hàng hóa phân phối; Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và các nội dung khác: Tài liệu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

III. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

 • Qua Bưu điện.
 • Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

IIi. cơ quan thực hiện

Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

IV. TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH

 • Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính có trách nhiệm xem xét việc đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 Nghị định này.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương xem xét các nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương có văn bản từ chối, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép,

v. kết quả

Giấy phép kinh doanh điều chỉnh

vi. căn cứ pháp lý

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW