Quy tắc đạo đức của Tư vấn LTS

Trên cơ sở tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã được Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên của Tư vấn LTS thông qua, hiện nay, Tư vấn LTS đang tích cực xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Conduct) của Công ty. Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ gồm các hướng dẫn cụ thể và chi tiết định hướng mọi hoạt động của các nhân viên và đội ngũ lãnh đạo trong Công ty.