Hoạt động xã hội

Tư vấn LTS luôn hướng đến các hoạt động đóng góp cho cộng đồng thông qua việc đóng góp vào các quỹ tự thiện, các hoạt động công ích và trợ giúp pháp lý miễn phí.

Hiện nay, Tư vấn LTS chúng tôi sẽ dành ra một không số lượng thời gian nhất định mỗi năm để tư vấn pháp lý miễn phí, hỗ trợ hoặc bào chữa miễn phí cho những đối tượng người nghèo, các đối tượng bị oan sai, đồng bào ở vùng sâu và vùng xa thông qua kênh tư vấn qua điện thoại, trực tiếp tại văn phòng của Tư vấn LTS, qua Facebook và Zalo.