Chuyên gia Trần Hồng Tiến

Tên: Trần Hồng Tiến 

Di động: 0908 123 834  

Email:  tien.tran@lts.com.vn

Ông Trần Hồng Tiến

Ông Tiến có hơn 15 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực phân tích, tư vấn tài chính cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam và giữ các chức danh quan trọng như kế toán trưởng, CFO. Ông có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực Kế toán/Tài chính, Quản trị Nội bộ & Nhân sự, Vận hành Doanh nghiệp, và Chiến lược Quản lý Rủi ro & Tuân thủ. Ông Tiến được công nhận là một chuyên gia có tư duy cởi mở, làm việc chăm chỉ, chú trọng chi tiết và luôn luôn mang lại giá trị gia tăng cho các đơn vị mà ông đã từng làm việc.

Hiện nay, ông Tiến đang tập trung hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn các dự án mua bán và sáp nhập (M&A)…

 Học vấn:

 • 1992- 1996: Cử nhân Tài chính và Ngân hàng trường Đại học Tài chính – Kế toán
 • 2015 – 06/2017: Trường Đại học Trà Vinh -Luật Kinh tế

 Chứng chỉ:

 • 1998: Chứng chỉ Kế toán trưởng – Trường Đại học Kinh tế
 • 2000: Chứng chỉ Phân tích Tài chính – Đại học Ngân hàng
 • 2006: Danh hiệu Chuyên gia Kế toán và Tài chính Bảo hiểm – Học viện Bảo hiểm Hoa Kỳ
 • 2011: Chứng chỉ Dịch vụ Quản lý Quỹ – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam                         

 Quá trình làm việc:

Công ty TNHH Đấu giá DV

Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam

Từ tháng 01/2017 đến nay:

Giám đốc phụ trách mảng Tái cấu trúc doanh nghiệp

Công ty TNHH Kinvest

Tư vấn Huy động vốn và Tái cấu trúc

01/2017 đến 05/2018:

Chủ tịch

Kiểm soát Tài chính cho Công ty TNHH Môi trường Thiên Thanh

Quản lý Dự án cho Project Manager for Công ty Cổ phần Mỹ Thuật Gia Long

Công ty Vietnam Holding Asset Management Ltd., (Thụy sỹ) 03/2012 – 12/2012: Quản lý Hoạt động và Kiểm soát Tài chính;

01/2013 – 09/2014: Quản lý Tuân thủ và Rủi ro;

Oct 2014 – Dec 2016:  Quản lý Tuân thủ và Rủi ro kiêm Trưởng VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh;

 • Giám sát các lĩnh vực Tài chính/ Kế toán, Ngân sách, Thuế, Nhân sự, Quản trị, Dữ liệu, Đầu tư, Vận hành, Tuân thủ các Quy định Pháp luật và Quy chế Nội bộ.
 • Tham gia vào một số hội đồng như Hội đồng Đầu tư, Hộ đồng Quản lý Tuân thủ và Rủi ro, Hộ đồng Kiểm toán, Hộ đồng môi trường, xã hội, và quản trị doanh nghiệp (ESG).
 • Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược phê duyệt.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife (Canada)

01/2008 – 05/2011: Kiểm soát Tài chính / Kế toán trưởng kiêm Quản lý Hoạt động;

06/2011 – 11/2011: Kiểm soát Tài chính kiêm Tổng Giám đốc.

 • Xây dựng đội ngũ hoạt động hiệu quả trong Công ty
 • Cải tiến các chức năng Tài chính và Vận hành để đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty mẹ.
 • Quản lý Tài chính/ Kế toán, Thuế, Ngân sách, Chiến lược, Tuân thủ các Quy định Pháp luật và Quy chế Nội bộ.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Anh)

12/2002 – 12/2003: Kế toán Bán hàng;

01/2003 – 12/2007: Kế toán Đầu tư.

 • Làm việc trong Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính với chức vụ Kế toán Cao cấp.
 • Cải tiến các biểu mẫu chuẩn, các vấn đề thuộc về Ngân sách, Tự động hóa Báo cáo, Huấn luyện, và Thuế.
Công ty TNHH United Potteries Sài Gòn (Đức) 06/2002 – 08/2002: Kế toán Hàng tồn;

09/2002 – 12/2002: Kế toán trưởng

 • Chịu trách nhiệm tái cấu trúc các chức năng kế toán bao gồm nhân sự, phần mềm, thủ tục đặt hàng,.
 • Xử lý các vấn đề Tài chính/ Kế toán, Thuế, Ngân sách, Chiến lược và các công việc hành chính khác.
Công ty TNHH Hyperion Photonics Việt Nam (USA) 12/2001 – 05/2002: Kế toán trưởng.

Thiết lập các chức năng kế toán: Tài chính/ Kế toán, Thuế, Tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ.