Luật sư

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư và sở hữu trí tuệ