Cam kết bảo mật thông tin

Nhằm mục đích xúc tiến thực hiện các dịch vụ do Tư vấn LTS cung cấp, Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin và tài liệu cần thiết sẽ được coi là thông tin mật. Để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, trước khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và tài liệu để thực hiện dịch vụ, Tư vấn LTS và Khách hàng sẽ ký Thỏa Thuận Bảo Mật (Non-Disclosure Agreement hay còn gọi là NDA). Thỏa Thuận Bảo Mật sẽ điều chỉnh các vấn đề chính sau đây:

  • Định nghĩa thông tin mật, bao gồm cả các trường hợp loại trừ
  • Các biện pháp bảo mật mà Tư vấn LTS phải áp dụng
  • Các trường hợp Tư vấn LTS buộc phải cung cấp thông tin cho bên thứ ba (nếu có)
  • Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại
  • Thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận Bảo Mật

Chúng tôi tin rằng với Thỏa Thuận Bảo Mật đã được ký kết hợp nêu trên, Khách hàng sẽ có được sự đảm bảo pháp lý cần thiết cũng như an tâm trong quá trình làm việc với Tư vấn LTS.